Omet navegació

ACTIVITAT 4: Teixits intel·iIgents

Teixits intel·iIgents

Els teixits intel·ligents (adaptació de l’anglès: smart textiles) són teixits que poden captar i, fins i tot, reaccionar davant dels estímuls de l’entorn. Els estímuls poden ser mecànics, tèrmics, químics, magnètics, elèctrics, etc. Aquests teixits han estat dissenyats per respondre a una situació específica: per exemple, canviar de color segons la temperatura o conduir l’electricitat si s’aplica pressió en un punt determinat del teixit. En el nostre cos, aquesta habilitat que imiten en part els teixits intel·ligents es desenvolupa a través d’un complex sistema d’òrgans que permeten al nostre organisme relacionar-se amb el medi que l’envolta (funció de relació).

Pregunta 20

Qüestió

0 El nostre cos capta informació del medi i de l’interior de l’organisme (estímuls), l’analitza i, si escau, dóna una resposta adequada per reaccionar davant d’aquests estímuls. Indica quina de les afirmacions següents relaciona correctament una etapa de la funció de relació amb la part del cos que s’encarrega de dur-la a terme.
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. De captar estímuls se n’encarrega el sistema nerviós.

b. D’analitzar estímuls de l’entorn se n’encarreguen els òrgans dels sentits.

c. D’executar respostes sota les ordres del sistema nerviós se n’encarrega, en part, l’aparell locomotor.

d. De captar i analitzar la informació de tot el que passa al nostre voltant se n’encarreguen elsòrgans dels sentits.

Realimentació

Pregunta 21

Qüestió

Quin dels elements següents permet la comunicació entre les diferents parts del nostre organisme que participen en la funció de relació?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Els nervis.

b. Els ossos.

c. Els tendons.

d. Els lligaments.

Realimentació

Pregunta 22

Qüestió

De fet, hi ha dispositius artificials que són capaços de detectar estímuls. Són els anomenats sensors. En concret, existeixen uns components que varien la seva resistència al pas del corrent elèctric segons la intensitat de llum que reben. Se’n diuen fotoresistors. En la figura següent pots veure la imatge d’un fotoresistor i una corba que en descriu el funcionament:

Quina de les afirmacions següents sobre el fotoresistor és certa?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Disminueix la resistència que presenta al pas del corrent elèctric quan augmenta la intensitat lluminosa.

b. Facilita que passi molt corrent elèctric si s’exposa a baixes intensitats lluminoses.

c. Deixa passar la mateixa intensitat de corrent per a qualsevol intensitat lluminosa.

d. Es comporta com a bon conductor de l’electricitat en la foscor.

Realimentació

Pregunta 23

Alguns robots tenen sensors per rebre informació del seu entorn i poder-hi interactuar. Aquests sensors intenten imitar els bioreceptors del cos humà. Relaciona cada sensor amb el sentit del cos humà que capti el mateix tipus d’estímul. Marca amb una X l’opció adient per a cada sensor.

Pregunta 24

Qüestió

La tècnica clàssica per fabricar teixits senzills, com el tafetà, consisteix a fer passar alternativament per sobre i per sota d’uns fils verticals i paral·lels anomenats d’ordit un altre fil anomenat trama, per formar així la xarxa del teixit. Fixa’t en la seqüència d’ordres que seguiria un teler controlat per ordinador per fer tafetà:

Un altre tipus de teixit, la sarja, que és el teixit del qual estan fets els pantalons texans, té aquest aspecte:

Quin seria el primer conjunt d’ordres del programa per fer sarja?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Seqüència 1

b. Seqüència 2

c. Seqüència 3

d. Seqüència 4

Realimentació

Pregunta 25

Qüestió

S’ha desenvolupat un vestit amfibi que permet tant bussejar com portar-lo normalment per vestir. Quan el vestit amfibi es porta dins l’aigua, impedeix l’entrada d’aigua i la transpiració del cos; però una vegada se surt a fora de l’aigua, l’estructura de tres capes de membranes del vestit canvia i permet la transpiració. El vestit amfibi ofereix clars avantatges pràctics. Quina de les afirmacions següents descriu un d’aquests avantatges?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Està fet d’un material permanentment impermeable.

b. Facilita la transpiració en qualsevol circumstància.

c. Permet bussejar a grans profunditats.

d. Es torna permeable fora de l’aigua.

Realimentació

Pregunta 26

Qüestió

Imagina’t que es vol fabricar un teixit intel·ligent similar al del vestit amfibi, que es faci prim quan fa calor i que es faci gruixut quan la humitat atmosfèrica és elevada. Els gràfics següents descriuen el comportament davant la calor i la humitat de quatre tipus de fibra. Quina fibra triaries per fer aquest teixit?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Gràfic fibra 1

b. Gràfic fibra 2

c. Gràfic fibra 3

d. Gràfic fibra 4

Realimentació